Tax AlertyTax Alert nr 12/2020

07/02/2020

W dniu 5 lutego 2020 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy zmieniającej regulacje dotyczące białej listy oraz implementujący quick fixy (informowaliśmy o tym w Tax Alercie nr 8/2020). Przesłany do Sejmu projekt zawiera również zmiany w zakresie raportowania MDR schematów transgranicznych.

Najnowszy projekt ustawy wprowadził konieczność ponownego raportowania schematów transgranicznych, w przypadku gdy pierwszej czynności dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Zgodnie z projektem, obowiązkiem ponownego raportowania będą objęci promotorzy (do 31 maja 2020 r.), korzystający (do 30 lipca 2020 r.) oraz wspomagający (do 31 sierpnia 2020 r.).

Warto również wspomnieć, że wszystkie Numery Schematów Podatkowych, które zostały nadane do 31 marca 2020 r. dla schematów transgranicznych mają być unieważnione, a zgłaszający zobowiązani do powtórnego ich raportowania przy wykorzystaniu schemy unijnej. Pozwoli to KAS na sprawną wymianę informacji między państwami.

Projekt ustawy dostępny jest pod linkiem.