Tax AlertyTax alert nr 33/2015

18/02/2015

W dniu 31 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/2/423-1233/14/BG) w sprawie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zakupem biletu lotniczego bezpośrednio u zagranicznego przewoźnika.

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy dokonywali w systemie elektronicznym rezerwacji oraz wykupów przelotów zagranicą korzystając bezpośrednio z usług zagranicznego przewoźnika z siedzibą w Irlandii. Zapłata za przelot była dokonywana przez pracownika przy życiu służbowej karty kredytowej na konto przewoźnika. Zagraniczny przewoźnik nie wystawiał faktury za przelot, lecz imienne potwierdzenia rezerwacji. W związku z powyższym spółce nasunęły się wątpliwości, czy jest zobowiązana jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu zakupu usług żeglugi powietrznej, przy braku możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji przewoźnika.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że zagraniczny przewoźnik osiągnął na terytorium Polski przychód z tytułu usług przewozu lotniczego. Skoro przewoźnik nie posiada na terytorium Polski zakładu, to spółka jako dokonująca wypłat należności, z uwagi na brak certyfikatu rezydencji, jest zobowiązana jako płatnik pobrać w dniu dokonania wpłaty zryczałtowany podatek od tej kwoty. MF podkreślił przy tym, że bez znaczenia jest forma dokonania przekazania kwot, tj. że zakupu dokonują pracownicy służbową kartą kredytową.