Tax AlertyTax alert nr 35/2015

20/02/2015

W dniu 26 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBII/1/415-885/14/BJ) dotyczącą powstania przychodu po stronie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z tytułu udostępnienia im nieodpłatnie urządzeń należących do zleceniodawcy.

Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała zawierać umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobami fizycznymi – np. lekarzami, farmaceutami. W celu wykonywania obowiązków wynikających z takich umów, spółka zamierzała czasowo udostępnić osobom współpracującym np. tablety, smartfony lub komputery przenośne oraz zapewnić dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Zgodnie z umowami, urządzenia miałyby być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania zleconych czynności oraz zamówionych dzieł, a osoby współpracujące nie mogłyby nimi swobodnie dysponować. Spółce nasunęły się jednak wątpliwości, czy w związku z udostępnieniem urządzeń w celu wykonywania zadań wynikających z zawartych umów, po stronie osób współpracujących powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, od którego spółka byłaby zobowiązana do obliczania, poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że jeżeli udostępnione osobom współpracujący urządzenia wykorzystywane będą wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, po stronie osób przyjmujących zlecenie oraz wykonawców dzieł nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem MF, osoby te uzyskiwałyby nieodpłatne świadczenia, gdyby korzystały z tych urządzeń w celach prywatnych, a spółka ponosiłaby koszty takiego korzystania w całości lub w części. W związku z powyższym, w opinii Ministra Finansów, na spółce nie będzie ciążył obowiązek obliczania, poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu.