Tax AlertyTax alert nr 42/2015

03/03/2015

W dniu 14 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2355/12) dotyczący przekazania akcji w ramach programu motywacyjnego.

Sprawa dotyczyła spółki, która na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazała nieodpłatnie imiennie wskazanym osobom nabyte przez nią akcje podmiotu trzeciego. W związku z tym spółce nasunęły się wątpliwości, kiedy po stronie uprawnionych osób powstaje przychód podatkowy.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że uczestnicy programu motywacyjnego uzyskują przychód w momencie nieodpłatnego otrzymania akcji. Natomiast ewentualny przychód ze sprzedaży akcji, zdaniem MF, należy już do odrębnego źródła przychodów i powstaje na skutek zaistnienia innych okoliczności.

WSA w Gdańsku nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów. Zdaniem Sądu, samo otrzymanie akcji nie prowadzi do powstania przychodu po stronie podatnika. W opinii WSA, opodatkowaniu będzie podlegać zbycie tych akcji jako przychód z kapitałów pieniężnych. Zdaniem Sądu, taka interpretacja ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania oraz opodatkowanie wyłącznie ostatecznego przysporzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Sądu I instancji. Jak również stwierdził NSA, z brzmienia obowiązujących przepisów nie wynika, aby warunkiem nieopodatkowania dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami na ich objęcie w momencie objęcia tych akcji była okoliczność, aby osoby nabywające akcje były uprawnione do nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem. W konsekwencji, w opinii NSA, przychód dla pracowników powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji.