Tax AlertyTax alert nr 51/2015

16/03/2015

W dniu 27 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBII/1/415-891/14/MK) w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów związanych z udziałem członka rady nadzorczej w jej pracach.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która zwracała przyjeżdzającym na posiedzenia członkom rady nadzorczej koszty podróży. W konsekwencji, spółce nasunęły się wątpliwości, czy zwrot kosztów podróży stanowi przysporzenie majątkowe po stronie członka rady nadzorczej oraz czy taka kwota pieniężna stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że należności związane z udziałem w pracach rady nadzorczej (np. zwrot kosztów dojazdów) wypłacane członkowi rady nadzorczej będą stanowiły dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiści, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Zdaniem MF, otrzymany zwrot kosztów podróży w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT będzie zwolniony z opodatkowania do wysokości określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Jeśli jednak należności wypłacone przez spółkę będą wyższe od limitów określonych w ww. rozporządzeniu, to nadwyżki ponad te limity będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.