Tax AlertyTax Alert nr 67/2015

09/04/2015

W dniu 9 grudnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1894/13) w sprawie sposobu potwierdzania otrzymania faktur korygujących.

Sprawa dotyczyła spółki, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury korygujące. W konsekwencji spółce nasunęły się wątpliwości, czy wyciąg z rachunku bankowego Spółki, na którym będą wskazane faktury sprzedaży oraz faktury korygujące, których płatność dotyczy oraz kwota płatności uwzględniająca potrącenie/kompensatę należności z poszczególnych faktur, stanowią wystarczającą formę potwierdzenia, że kontrahent otrzymał korekty wskazane na wyciągu oraz czy spółka na tej podstawie jest upoważniona do obniżenia podstawy opodatkowania.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że na gruncie ustawy o VAT (stan prawny obowiązujący do końca 2013 r.) nie można uznać za skuteczne potwierdzenia odbioru wyciągu bankowego, który nie zawiera daty otrzymania konkretnych faktur korygujących przez nabywcę oraz nie wskazuje w sposób jednoznaczny daty otrzymania przez Spółkę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej.

Zarówno WSA, jak i NSA podzieliły stanowisko prezentowane przez organ interpretacyjny. W opinii NSA, potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku VAT, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Zdaniem Sądu II instancji, brak daty w wyciągach bankowych, z których wynikać będzie dzień otrzymania faktur korygujących przez nabywcę, stanowi istotną lukę takiej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W opinii NSA, sama data dokonania kompensaty wynikająca z wyciągu bankowego nie pozwala na jednoznaczne określenie terminu dokonania obniżenia podstawy opodatkowania przez spółkę, ponieważ data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, jak również data otrzymania potwierdzenia odbioru przez wystawcę determinują okres rozliczeniowy, w którym wystawca powinien rozliczyć fakturę.