Tax AlertyTax Alert nr 136/2015

23/07/2015

Dnia 7 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu niejawnym skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w zakresie ważności przepisów dyrektywy VAT (2006/112/WE). Poddawane w wątpliwość przepisy dyrektywy VAT dopuszczają stosowanie obniżonej stawki VAT dla książek papierowych, natomiast sprzedaż tzw. e-booków traktują jak usługę elektroniczną, która podlega stawce podstawowej.

Sprawą zajął się najpierw Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.

Trybunał rozpoznając wniosek RPO postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące ważności prawa unijnego, o następującej treści:

„1) Czy pkt 6 załącznika III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm.), w brzmieniu zmienionym przepisami dyrektywy Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 116 z 9.05.2009, s. 18) jest nieważny, ponieważ w procesie prawodawczym naruszono istotny wymóg proceduralny konsultacji z Parlamentem Europejskim?

2) Czy art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE powołanej w punkcie 1 w związku z pkt 6 załącznika III do tej dyrektywy jest nieważny, ponieważ narusza zasadę neutralności podatkowej w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych?”