Tax AlertyTax Alert nr 8/2019

17/01/2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego przewidującej liczne zmiany, w tym także obejmujące zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Projekt przewiduje:

  • w przypadku kary nadzwyczajnie zaostrzonej – wzrost górnej granicy kary pozbawienia wolności z 10 do 15 lat (nie zmieni się wysokość grzywny oraz maksymalny czas ograniczenia wolności),
  • w przypadku orzeczenia kary łącznej górna granica wzrośnie z 15 do 20 lat pozbawienia wolności,
  • podniesienie minimalnej liczby stawek dziennych stosowanych przy wymierzaniu kary grzywny za przestępstwo skarbowe z 10 do 20 (w roku 2019: wzrost z kwoty 750 zł do 1500 zł),
  • podniesienie górnej granicy grzywny otrzymywanej w drodze postępowania mandatowego z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r.: wzrost z 4500 zł do 11250 zł).

Inne ważne zmiany dotyczą takich kwestii jak ograniczenie stosowania instytucji czynnego żalu po rozpoczęciu czynności służbowej także przez organ inny niż organ ścigania (w szczególności czynności przeszukania, sprawdzających lub kontroli), wydłużenia okresu przedawnienia wykroczeń skarbowych z 1 roku do 2 lat, a także uchylenia przepisu dotyczącego ustania karalności przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej także w sytuacji przedawnienia tej należności.

Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania.