Tax AlertyTax Alert nr 149/2016

06/09/2016

W dniu 3 sierpnia 2016 r. WSA we Wrocławiu wydał orzeczenie (sygn. akt I SA/Wr 320/16) dotyczące utraty prawa do zryczałtowanej formy opodatkowania.

Spór dotyczył Przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie produkcji specjalistycznej odzieży. W roku 2014 Przedsiębiorca opodatkowywał uzyskane przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i złożył za ten rok zeznanie podatkowe. W 2015 r. Przedsiębiorca nadal stosował tę formę opodatkowania, jednak urząd skarbowy poinformował go, że w roku 2014 przekroczony został limit przychodu uprawniający do korzystania z ryczałtu. W odpowiedzi Przedsiębiorca poinformował urząd, iż jest w trakcie przeprowadzania postępowania reklamacyjnego w zakresie towaru sprzedanego w 2014 r., a w sytuacji rozpatrzenia reklamacji pozytywnie wystawi on fakturę korygującą i w ten sposób będzie mieścił się w limicie przychodu uprawniającym do stosowania tej formy opodatkowania. Ostatecznie reklamacja została uwzględniona, a Przedsiębiorca zapytał organ podatkowy, czy może nadal dokonywać opodatkowania ryczałtem.

W odpowiedzi organ stwierdził, że przedsiębiorca nie spełniał warunków i nie mógł dokonywać opodatkowania ryczałtem. Zdaniem organu, złożenie korekty deklaracji po upływie terminu, w którym Przedsiębiorca powinien był złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, nie uprawnia do powrotu do opodatkowania ryczałtem. Zdanie organu podatkowego podzielił WSA we Wrocławiu.
W wydanym wyroku sąd uznał, że korekta zeznania za rok 2014 nie zmieniła obowiązków i zasad opodatkowania za rok 2015, ponieważ należy je oceniać biorąc pod uwagę stan na koniec roku 2014.