Tax AlertyTax Alert nr 186/2016

21/11/2016

W dniu 7 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok (sygn. akt: I SA/Op 224/16) dot. możliwości zmiany wybranej metody amortyzacji.

Sprawa dot. Spółki, która amortyzowała budynki według wykazu stawek amortyzacyjnych z załącznika nr 1 do ustawy o CIT. W późniejszym czasie stwierdzono, iż na moment rozpoczęcia amortyzacji Spółce przysługiwało prawo do zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Zastosowanie powyższej metody spowodowałoby znaczne skrócenie okresu amortyzacji.

W rezultacie, Spółka skierowała wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym wniosła o potwierdzanie, iż ma prawo dokonać zmiany metody amortyzacji i dokonać korekty przeszłych rozliczeń.

Dyrektor IS uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację Organowi. W wydanym wyroku WSA powołał się na art. 16 ust. 2 ustawy o CIT zgodnie z którym wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.W konsekwencji, Sąd stwierdził, iż  skoro Spółka dokonała wyboru jednej z dopuszczalnych metod amortyzacji  i nie skorzystała z prawa zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, to nie ma obecnie możliwości dokonania korekty odpisów (na skutek zmiany metody amortyzacji) w trakcie amortyzacji tego środka trwałego.

Wyrok nie jest prawomocny.