Tax AlertyTax Alert nr 193/2016

08/12/2016

W dniu 24 maja 2016 r. WSA w Szczecinie wydał orzeczenie (sygn. akt I SA/Sz 378/16) dotyczące możliwości zaliczenia do KUP wydatków przeznaczonych na działania w zakresie CSR.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zamierza realizować zadania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu obejmujące m.in. działalność powołanego z inicjatywy Spółki Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, program Bezpieczne Miasto, wspieranie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wydarzeń sportowych. Spółka chciała związane z tym wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Organ wydający w tym zakresie indywidualną interpretację się na to nie zgodził. Zdaniem DIS, wydatki których głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Spółki, nawet jeżeli potencjalnie mają wpływ na możliwość wygenerowania przychodu należy zakwalifikować do wydatków o charakterze reprezentacyjnym.

Ze stanowiskiem organu podatkowego zgodził się WSA w Szczecinie. Sąd podkreślił, że koszty i wydatki związane z realizacją pożytecznych dla lokalnego społeczeństwa programów dokonywane w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. programów społecznościowych), nie podlegają zaliczeniu do reprezentacji, o której mowa w ww. przepisie, o ile nie są ponoszone w celu budowania wizerunku. Jeżeli zatem dany wydatek nie służy osiągnięciu jakiegoś celu gospodarczego związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarcza i nie został poniesiony w sposób racjonalny, tzn. stwarzający szansę na pozytywny wynik ekonomiczny, należy go uznać za wydatek na reprezentację.