Tax AlertyTax Alert nr 195/2016

13/12/2016

W dniu 30 listopada 2016 r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie (sygn. akt I SA/Lu 549/16) dotyczące obowiązków pracodawcy, jako płatnika, w związku z zapłatą zaległych składek ZUS.

Sprawa dotyczyła Spółki, która, zdaniem ZUS, błędnie wyliczyła składki na ubezpieczenie społeczne. ZUS zażądał więc dopłaty, którą Spółka uiściła z własnych środków. W związku z tym wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej z zapytaniem, czy zapłata zaległych składek stanowi przychód po stronie pracowników. Organy podatkowe w odpowiedzi uznały, iż zapłata zaległych składek ze środków Spółki stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie. W związku z tym Spółka zobowiązana jest pobrać zaliczki na PIT z tego tytułu.

Spółka wydaną interpretację zaskarżyła do sądu, który uchylił stanowisko organów podatkowych. Zdaniem WSA w Lublinie po stronie pracowników nie powstaje przychód. Sąd uznał, że pracownicy nie otrzymują z tytułu zapłaty przez Spółkę zaległych składek żadnego przysporzenia zwiększającego ich majątek. Reasumując, Spółka nie jest zobowiązana do odprowadzenia zaległych składek PIT.